Our team

Arseniy Seroka with glassesArseniy Seroka without glasses
Arseniy Seroka
Chief Executive Officer, Co‑Founder
Arseniy Seroka with glassesArseniy Seroka without glasses
Arseniy Seroka
Chief Executive Officer, Co‑Founder
Jonn Mostovoy with glassesJonn Mostovoy without glasses
Jonn Mostovoy
Chief Architect Officer, Co‑Founder
Jonn Mostovoy with glassesJonn Mostovoy without glasses
Jonn Mostovoy
Chief Architect Officer, Co‑Founder
Kirill Elagin with glassesKirill Elagin without glasses
Kirill Elagin
Chief Technology Officer
Kirill Elagin with glassesKirill Elagin without glasses
Kirill Elagin
Chief Technology Officer
Fedor Fedorov with glassesFedor Fedorov without glasses
Fedor Fedorov
Chief Operating Officer
Fedor Fedorov with glassesFedor Fedorov without glasses
Fedor Fedorov
Chief Operating Officer
Roman Alterman with glassesRoman Alterman without glasses
Roman Alterman
Chief Business Development Officer
Roman Alterman with glassesRoman Alterman without glasses
Roman Alterman
Chief Business Development Officer
Alexandra Voicehovska with glassesAlexandra Voicehovska without glasses
Alexandra Voicehovska
Chief People Officer
Alexandra Voicehovska with glassesAlexandra Voicehovska without glasses
Alexandra Voicehovska
Chief People Officer
George Agapov with glassesGeorge Agapov without glasses
George Agapov
Project Manager
George Agapov with glassesGeorge Agapov without glasses
George Agapov
Project Manager
Nadir Asanbekov with glassesNadir Asanbekov without glasses
Nadir Asanbekov
Project Manager
Nadir Asanbekov with glassesNadir Asanbekov without glasses
Nadir Asanbekov
Project Manager
Kirill Andreev with glassesKirill Andreev without glasses
Kirill Andreev
Software Engineer
Kirill Andreev with glassesKirill Andreev without glasses
Kirill Andreev
Software Engineer
Alyona Antonova with glassesAlyona Antonova without glasses
Alyona Antonova
Software Engineer
Alyona Antonova with glassesAlyona Antonova without glasses
Alyona Antonova
Software Engineer
Sandeep Chandrika with glassesSandeep Chandrika without glasses
Sandeep Chandrika
Software Engineer
Sandeep Chandrika with glassesSandeep Chandrika without glasses
Sandeep Chandrika
Software Engineer
Leonid Cupikov with glassesLeonid Cupikov without glasses
Leonid Cupikov
Software Engineer
Leonid Cupikov with glassesLeonid Cupikov without glasses
Leonid Cupikov
Software Engineer
Diogo Castro with glassesDiogo Castro without glasses
Diogo Castro
Software Engineer
Diogo Castro with glassesDiogo Castro without glasses
Diogo Castro
Software Engineer
Ivan Gromakovsky with glassesIvan Gromakovsky without glasses
Ivan Gromakovsky
Software Engineer
Ivan Gromakovsky with glassesIvan Gromakovsky without glasses
Ivan Gromakovsky
Software Engineer
Kostya Ivanov with glassesKostya Ivanov without glasses
Kostya Ivanov
Software Engineer
Kostya Ivanov with glassesKostya Ivanov without glasses
Kostya Ivanov
Software Engineer
Maxim Koltsov with glassesMaxim Koltsov without glasses
Maxim Koltsov
Software Engineer
Maxim Koltsov with glassesMaxim Koltsov without glasses
Maxim Koltsov
Software Engineer
Kirill Kuvshinov with glassesKirill Kuvshinov without glasses
Kirill Kuvshinov
Software Engineer
Kirill Kuvshinov with glassesKirill Kuvshinov without glasses
Kirill Kuvshinov
Software Engineer
Artem Kuznetsov with glassesArtem Kuznetsov without glasses
Artem Kuznetsov
Software Engineer
Artem Kuznetsov with glassesArtem Kuznetsov without glasses
Artem Kuznetsov
Software Engineer
Roman Melnikov with glassesRoman Melnikov without glasses
Roman Melnikov
Software Engineer
Roman Melnikov with glassesRoman Melnikov without glasses
Roman Melnikov
Software Engineer
Dmitry Mukhutdinov with glassesDmitry Mukhutdinov without glasses
Dmitry Mukhutdinov
Software Engineer
Dmitry Mukhutdinov with glassesDmitry Mukhutdinov without glasses
Dmitry Mukhutdinov
Software Engineer
Aleksandr Pakulev with glassesAleksandr Pakulev without glasses
Aleksandr Pakulev
Software Engineer
Aleksandr Pakulev with glassesAleksandr Pakulev without glasses
Aleksandr Pakulev
Software Engineer
Heitor Toledo Lassarote de Paula with glassesHeitor Toledo Lassarote de Paula without glasses
Heitor Toledo Lassarote de Paula
Software Engineer
Heitor Toledo Lassarote de Paula with glassesHeitor Toledo Lassarote de Paula without glasses
Heitor Toledo Lassarote de Paula
Software Engineer
Ilya Peresadin with glassesIlya Peresadin without glasses
Ilya Peresadin
Software Engineer
Ilya Peresadin with glassesIlya Peresadin without glasses
Ilya Peresadin
Software Engineer
Grigory Pevnev with glassesGrigory Pevnev without glasses
Grigory Pevnev
Software Engineer
Grigory Pevnev with glassesGrigory Pevnev without glasses
Grigory Pevnev
Software Engineer
Pasquale Pinto with glassesPasquale Pinto without glasses
Pasquale Pinto
Software Engineer
Pasquale Pinto with glassesPasquale Pinto without glasses
Pasquale Pinto
Software Engineer
Stepan Prudnikov with glassesStepan Prudnikov without glasses
Stepan Prudnikov
Software Engineer
Stepan Prudnikov with glassesStepan Prudnikov without glasses
Stepan Prudnikov
Software Engineer
Danya Rogozin with glassesDanya Rogozin without glasses
Danya Rogozin
Software Engineer
Danya Rogozin with glassesDanya Rogozin without glasses
Danya Rogozin
Software Engineer
Rinat Stryungis with glassesRinat Stryungis without glasses
Rinat Stryungis
Software Engineer
Rinat Stryungis with glassesRinat Stryungis without glasses
Rinat Stryungis
Software Engineer
Vladislav Zavialov with glassesVladislav Zavialov without glasses
Vladislav Zavialov
Software Engineer
Vladislav Zavialov with glassesVladislav Zavialov without glasses
Vladislav Zavialov
Software Engineer
Alexander Bantyev with glassesAlexander Bantyev without glasses
Alexander Bantyev
Site Reliability Engineer
Alexander Bantyev with glassesAlexander Bantyev without glasses
Alexander Bantyev
Site Reliability Engineer
Zhenya Vinogradov with glassesZhenya Vinogradov without glasses
Zhenya Vinogradov
Site Reliability Engineer
Zhenya Vinogradov with glassesZhenya Vinogradov without glasses
Zhenya Vinogradov
Site Reliability Engineer
Natalya Kokova with glassesNatalya Kokova without glasses
Natalya Kokova
Designer
Natalya Kokova with glassesNatalya Kokova without glasses
Natalya Kokova
Designer
Daria Smirnova with glassesDaria Smirnova without glasses
Daria Smirnova
Designer
Daria Smirnova with glassesDaria Smirnova without glasses
Daria Smirnova
Designer
Yulia Gavrilova with glassesYulia Gavrilova without glasses
Yulia Gavrilova
Head of Content
Yulia Gavrilova with glassesYulia Gavrilova without glasses
Yulia Gavrilova
Head of Content
Olga Bolgurtseva with glassesOlga Bolgurtseva without glasses
Olga Bolgurtseva
Head of SEO
Olga Bolgurtseva with glassesOlga Bolgurtseva without glasses
Olga Bolgurtseva
Head of SEO
Murad Murzaev with glassesMurad Murzaev without glasses
Murad Murzaev
Legal Counsel
Murad Murzaev with glassesMurad Murzaev without glasses
Murad Murzaev
Legal Counsel
Gints Dreimanis with glassesGints Dreimanis without glasses
Gints Dreimanis
Public Relations
Gints Dreimanis with glassesGints Dreimanis without glasses
Gints Dreimanis
Public Relations
Denis Oleynikov with glassesDenis Oleynikov without glasses
Denis Oleynikov
Public Relations
Denis Oleynikov with glassesDenis Oleynikov without glasses
Denis Oleynikov
Public Relations